On-line kurz "e-Podnikanie malých a stredných firiem v informačnej spoločnosti

 

 

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií

Požadované vstupy projektu:

Očakávané výstupy projektu:

Elektronické študijné materiály on-line prístupné prostredníctvom systému pre podporu dištančného vzdelávania (LMS - Moodle). Nezamestnaným budú študijné materiály sprístupnené prostredníctvom web aplikácie na základe požiadavky Úradu práce bezplatne. Kurz prispeje k zavádzaniu nových trendov v podnikaní v Informačnej spoločnosti na Slovensku. Bude slúžiť pracovníkom malých a stredných firiem, živnostníkom. Nezamestnaným pomôže v lepšom uplatnení sa na trhu práce.