On-line kurz "e-Podnikanie malých a stredných firiem v informačnej spoločnosti

 

 

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií

Projekt vychádza z iniciatív eEuropeeEurope+ premietnutých do strategických cieľov informatizácie spoločnosti v SR (vychovávať flexibilnú a konkurencie schopnú pracovnú silu, schopnú uplatniť sa v globálnej ekonomike  a prilákať na Slovensko investície, umožniť obyvateľom využívať výhody, ktoré informatika a IKT prinášajú, dosiahnuť, aby sa slovenské, najmä vysoké, školstvo svojou kvalitou stalo zaujímavým pre študentov v rámci Európy, zabezpečiť permanentnú inováciu znalostí obyvateľstva ).

Cieľom projektu je na základe skúsenosti z vyučovania predmetu “Ekonomické informačné systémy” na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach pripraviť on-line kurz moderných foriem elektronického podnikania. On-line kurz umožní manažérom malých a stredných firiem pochopiť prepojenie ekonomického informačného systému firmy s elektronickými platobnými systémami, elektronickou bankou a elektronickým obchodom. Jeho absolvovanie významne pomôže prostredníctvom informačných a komunikačných technológií prevádzkovať malé  firmy od ich  založenia, vzájomného obchodovania prostredníctvom elektronického obchodu a využívania elektronického bankovníctva, elektronickú výmenu dát s inštitúciami až po ročnú účtovnú závierku.

Hlavné ciele projektu teda možno zhrnúť nasledovne:

1. Praktickými ukážkami a prezentovaním možností informačných a komunikačných technológií podporiť rozvoj  a nasadzovanie informačných systémov do malých a stredných firiem.

2. Simulovať reálne podmienky životného cyklu firmy v konkurenčnom prostredí.

3. Prezentovať výhody elektronického obchodovania.

4. Ukázať výhody využívania elektronického platobného styku a prepojenia elektronického obchodovania a elektronického bankovníctva s ekonomickým informačným systémom firmy.

5. Vysvetliť výhody jednotnej údajovej základne (databáz) a elektronickej výmeny dát.

6. Prostredníctvom základov jazyka UML zlepšiť schopnosť manažérov malých a stredných firiem formulovať požiadavky na informačný systém, pochopiť, sledovať a efektívne meniť obchodné a pracovné procesy, vyhodnocovať efektívnosť zmien.

7. Zdôrazniť a vysvetliť základné predpoklady bezpečnosti jednotlivých foriem elektronického podnikania s osobitným zreteľom na elektronický podpis a zodpovedajúcu legislatívu.

Cieľové skupiny: