Elektronické podnikanie

(alebo Prečo absolvovať tento kurz)

Literatúra

Projekt „VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM ELEKTRONICKÉHO PODNIKANIA“ má za cieľ prostredníctvom informačných a komunikačných technológií naučiť frekventantov kurzu prevádzkovať malú “virtuálnu” firmu od jej založenia až po ročnú uzávierku. Predpokladom je, že frekventanti už ovládajú základy práce s počítačom, základy tvorby html dokumentov i ich publikovanie na Internete, účtovníctvo firmy, základy marketingu, práva a daňových systémov. 

Zvládnutie a využitie informačných technológií sa v súčasnosti stáva jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu. Ten, v čoraz väčšej miere, spočíva v schopnosti  ľudí  zorientovať sa v množstve informácií, čo najefektívnejšie ich spracovať a využiť.

Pri výučbe sú využívané metódy problémovo orientovaného projektového štúdia,  metódy uplatňujúce learning by doing a e-learning. Akokoľvek perfektne pripravená prednáška, videokonferencia alebo multimediálna učebnica nenahradí osobnú skúsenosť. Veľmi často sa zamieňajú pojmy informácie a vedomosti. “Je len jediný spôsob ako z informácií urobiť vedomosti – vlastná práca.“ (Papert). Ak navyše vezmeme do úvahy štatistické výsledky psychologického výskumu “Človek si pamätá 10% toho čo číta, 50% toho čo vidí a až 90% informácií, ktoré získa interaktívnou činnosťou.”, odporúčame, že najlepším spôsobom výučby je práca na konkrétnych projektoch.

Základom pre výučbu je dištančný kurz, ktorý je vytvorený a ponúkaný prostredníctvom LMS (Moodle). Súčasťou kurzu je centrálna firma, virtuálne úrady (živnostenský úrad, daňový úrad, obchodný register, sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa), elektronická banka, elektronický obchod a všetky ostatné subjekty potrebné pre realizáciu zadaných úloh. Ďalej je to navigačná web-stránka firiem projektu, na ktorej sa nachádzajú linky na web prezentácie firiem frekventantov, tie sú uložené na FTP servri (prístup naň obdržia frekventanti pri zakladaní svojej firmy.

Výhodou takejto formy výučby je, že frekventanti nie sú striktne viazaní na presný čas vyučovacej hodiny. Prostredníctvom e-mailu môžu s lektorom kedykoľvek konzultovať a cez odkazy na web-stránke kurzu (prostredníctvom LMS) sú im zadávané úlohy, ktoré môžu vypracovávať flexibilne v práci, doma, alebo v internet-caffe.

 

Organizácia výučby EIS

Frekventanti kurzu podnikajú v oblasti nákupu a predaja tovarov. Po vyplnení všetkých potrebných dokladov a ich zaslaní (e-mailom) do príslušných úradov, po vypracovaní podnikateľského zámeru si založia vlastnú virtuálnu firmu. Frekventanti si prenajmú na web-stránke projektu miesto pre prezentáciu svojej firmy a miesto na umiestnenie svojho elektronického obchodu, prostredníctvom ktorého nakupujú tovar od centrálnej firmy a predávajú ho ďalším firmám založeným na kurze. Každá firma si vedie vlastné účtovníctvo na účtovnom softvéri, vrátane personalistiky a miezd. Po uplynutí určitého obdobia života firmy frekventanti spracujú účtovnú uzávierku, vyhotovia daňové priznanie firmy a vyhodnotia svoju podnikateľskú činnosť vypracovaním strategickej štúdie o hospodárení firmy. Na záver projektu zanalyzujú používaný informačný systém, spíšu používateľské požiadavky príp. návrhy na jeho zmeny a vylepšenia.