Virtuálny Živnostenský úrad

Vitajte na stránke Virtuálneho Živnostenského úradu Virtuálneho laboratória elektronického podnikania. Na tejto stránke nájdete potrebné informácie o elektronickom podnikaní týkajúce sa Živnostenského úradu, ako tiež potrebné tlačivá a formuláre ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať na Živnostenský úrad.


Živnostenské podnikanie sa na Slovensku riadi predovšetkým zákonom č. 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním

Podľa tohto zákona štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú živnostenské úrady, ktorými sú obvodné úrady, krajské úrady a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (http://www.minv.sk/)

Obvodný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a vedie v informačnom systéme (na základe zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) evidenciu podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.

Krajský úrad spolupracuje so Slovenskou živnostenskou komorou, vedie v informačnom systéme evidenciu podnikateľov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom oprávnení obvodnými úradmi patriacimi do jeho územnej pôsobnosti, rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti podľa § 71a, vydáva doklad o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre živnostenské podnikanie riadi a kontroluje výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní, spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov, zabezpečuje jednotný informačný systém v živnostenskom podnikaní a v rozsahu zodpovedajúcom vecnej pôsobnosti ústredných kontrolných, inšpekčných, dozorných a vyhľadávacích orgánov im na požiadanie poskytuje z tohto zoznamu jednorazové údaje, zabezpečuje zvyšovanie odbornosti zamestnancov krajských a obvodných úradov v živnostenskom podnikaní.

Živnostenský úrad od roku 2011 vykonáva úlohu tzv. „jednotného kontaktného miesta“, ktoré umožňuje na jednom mieste uskutočniť viacero úkonov, pre vykonanie ktorých bolo v minulosti potrebné navštíviť niekoľko rôznych úradov (obchodný register na príslušnom súde, daňový úrad, zdravotnú poisťovňu).

Žiadosti o vydanie oprávnení k živnostenskému podnikaniu a iné náležitostí súvisiace so živnostenským podnikaním je možné doručovať v elektronickej podobe (vzory tlačív).

Živnostenský úrad je povinný dodržiavať zákonom stanovené lehoty v súvislosti so živnostenským podnikaním (zákonné lehoty konania).

Zoznam podnikateľských subjektov SR podnikajúcich podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (Živnostenský register).


Formuláre, ktoré je potrebné vyplniť a podať na Virtuálny Živnostenský úrad:

 

Ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti právnickou osobou s bydliskom na území SR = vstup e-Podateľňa

Vyplnený vzor - Ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti právnickou osobou s bydliskom na území SR