Virtuálna Zdravotná poisťovňa

Vitajte na stránke Virtuálnej Zdravotnej poisťovne Virtuálneho laboratória elektronického podnikania. Na tejto stránke nájdete potrebné informácie o elektronickom podnikaní týkajúce sa Zdravotnej poisťovne, ako tiež potrebné tlačivá a formuláre ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať na Zdravotnú poisťovňu.


Zdravotné poistenie má zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých ľudí. Rozlišuje sa však verejné a individuálne zdravotné poistenie. Základným predpisom je zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Poistenec je fyzická osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona (§ 3).

Poistenec je povinný podať prihlášku, podľa § 6 na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia. Prihlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni. Prihláška musí mať písomnú formu (§ 8) a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Zdravotná poisťovňa je povinná doručiť poistencovi preukaz poistenca do siedmich dní odo dňa potvrdenia prihlášky.

Platiteľ poistného je (§ 11) zamestnanec, SZČO, zamestnávateľ a štát. Poistné je povinný platiť aj poistenec, ktorý nie je zamestnancom alebo SZČO, ak má príjem, ktorý podlieha dani z príjmov, vyšší ako minimálna mzda.

Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,

Sadzba poistného podľa § 12, je pre SZČO 14 % z vymeriavacieho základu. Ak je SZČO so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7 % z vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ je najmenej 12-násobok minimálnej mzdy, najviac 36-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v príslušnom kalendárnom roku. Vymeriavací základ SZČO je polovica základu dane z príjmu fyzických osôb dosiahnutá v rozhodujúcom období v súvislosti so samostatnou zárobkovou činnosťou.

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu je kalendárny rok, v ktorom sa platí poistné.

Poistné sa platí preddavkami (§ 16) na poistné a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného. Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet príslušnej zdravotnej poisťovne v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sú povinní vypočítať, platiť a odvádzať SZČO vo výške 1/12 poistného určeného sadzbou poistného z polovice základu dane z príjmu fyzických osôb v súvislosti so samostatnou zárobkovou činnosťou za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. januára do 30. júna, jeden rok predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. júla do 31. decembra, 

Výška preddavku na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby je najmenej 14 % z minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a najviac 14 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy. Ak je samostatne zárobkovo činná osoba osobou so zdravotným postihnutím, najmenej 7 % z minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a najviac 7 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je súčasne zamestnancom, je najviac 14 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, ak je samostatne zárobkovo činná osoba osobou so zdravotným postihnutím, najviac 7 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činných osôb a platiteľov poistného je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.


Na Slovensku v súčasnosti pôsobia nasledovné zdravotné poisťovne:

Union zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa Dôvera


Formuláre, ktoré je potrebné vyplniť a podať na Virtuálnu Zdravotnú poisťovňu:

Prihláška sro = vstup do e-Podateľne

Prihláška sro (vyplnený vzor)