Virtuálna Sociálna poisťovňa

Vitajte na stránke Virtuálnej Sociálnej poisťovne Virtuálneho laboratória elektronického podnikania. Na tejto stránke nájdete potrebné informácie o elektronickom podnikaní týkajúce sa Sociálnej poisťovne, ako tiež potrebné tlačivá a formuláre ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať na Sociálnu poisťovňu.


Sociálne poisťovňa vznikla 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne.

Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania. 

Od 1. januára 2004 vykonáva v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. sociálne poistenie, t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Od 1. januára 2005 Sociálna vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení dáva právo orgánom dozoru štátu, ktorými sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo financií SR, aby dohliadali nad vykonávaním nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti.


Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke poskytuje dôležité informácie pre všetkých jej poistencov.

 Pobočky - kontakty


Formuláre, ktoré je potrebné vyplniť a podať na Virtuálnu sociálnu poisťovňu:

 

Registračný list zamestnávateľa sro = vstup do e-Podateľne

Vyplnený vzor Registračný list zamestnávateľa sro