Virtuálny Obchodný register

Vitajte na stránke Virtuálneho Obchodného registra Virtuálneho laboratória elektronického podnikania. Na tejto stránke nájdete potrebné informácie o elektronickom podnikaní týkajúce sa Obchodného registra, ako tiež potrebné tlačivá a formuláre ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať na Obchodný register.


Postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním na Slovensku upravuje predovšetkým Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. z 5. novembra 1991.

Na základe uvedeného zákona sa na Slovensku vedie verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Týmto zoznamom je Obchodný register a vedú ho registrové súdy. Registrovým súdom sa rozumie okresný súd, ktorý je príslušný viesť obchodný register v sídle kraja. Problematika Obchodného registra je upravená samostatným zákonom č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri.

Do Obchodného registra sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskych spoločenstiev, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb, odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon.

Fyzické osoby s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré: podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu, sa zapisujú do obchodného registra na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb a vzory vyplnených tlačív sú uvedené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR


Formuláre, ktoré je potrebné vyplniť a podať na Virtuálny Obchodný register:

 

Pokyny: 

 

Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným = vstup do e-Podateľne

 

Vyplnený vzor - Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným